About Green Leaf Toy


บริษัท กรีนลีฟทอย มีการเข้าร่วมโครงการพัฒนา อบรม กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อขยายตลาดสินค้าที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่
ให้ตรงใจลูกค้าในแต่ละกลุ่มเป้าหมายในนามของแบรนด์ "TUMMY" ซึ่งจะเน้นพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขภาพ
เช่น หมอน หรือตุ๊กตาที่ช่วยเรื่องการยืดหยุ่นสำหรับผู้สูงอายุโดยให้ความสำคัญกับการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในด้านสุขภาพ
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ในส่วนตลาดตุ๊กตาและของเล่นที่เดิมเคยมุ่งเน้นเด็กเเละวัยรุ่น แต่ปัจจุบันจะมีกลุ่มผู้สูงอายุที่เริ่มนิยมผลิตภัณฑ์ประเภทนี้เพิ่มขึ้น
โดยยังคงเน้นประโยชน์ด้านสุขภาพและประโยชน์ในชีวิตประจำวันซึ่งคนในช่วงอายุนี้จะมีความชอบและมีอดีตในสิ่งที่ตัวเองชอบเมื่อตอนเป็นวัยเด็ก
จึงเกิดแนวคิดในการออกแบบให้ผลิตภัณฑ์มีประโยชน์และตอบสนองความชอบในอดีตของคนกลุ่มนี้

คุณค่าที่ TUMMY นำเสนอ คือชุดอุปกรณ์ "TUMMY" นั่ง นอน ผ่อนคลาย เลือกสรรจากวัสดุชั้นดี ที่ดีต่อสุขภาพร่างกาย
และเป็นวัสดุที่ผลิตจากยางพารา ผ่านกระบวนการผลิตเป็น Latex Foam เพื่อการรองรับที่ดีต่อสุขภาพ มีความสะอาด
และทนทานวัสดุห่อหุ้มมีการออกแบบสร้างสรรค์ ให้ดูน่ารัก น่าใช้ สามารถสร้างเสริมอารมณ์ให้ผ่อนคลาย ให้มีความสุข มีสุขภาพจิตที่ดี

Watch Us